Vyhlášení dotačních programů Ministerstva kultury VISK a K21 pro rok 2021

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven
vyhlašuje pro rok 2021 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven. 

1) Program Veřejné informační služby knihoven - VISK
VISK též na: https://visk.nkp.cz/

2) dotační řízení Knihovna 21. století - K 21
K21 též na: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana
https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html
 
Bližší informace:                                                               
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)
Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3, K 21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 1,3)

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2020 !!!

Nová opatření Ministerstva zdravotnictví platná od 18. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nová mimořádná opatření platná od 18. 9. 2020 od 18:00 hodin.

...zajistit:
"e) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
- zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
- u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,"
Mimořádné opatření omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 18. 9. 2020

Knihovna roku a Městská knihovna roku 2020

V letošním roce byl vyhlášen již 11. ročník soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2020. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Středočeský kraj v letošním roce reprezentuje Městská knihovna Dobříš.

Cena Knihovna roku 2020 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knhovna roku uděluje ministr kultury České republiky. Letos byla za Středočeský kraj nominována Obecní knihovna Hradištko.

Obecní knihovně Hradištko a Městské knihovně Dobříš držíme palce!!!!