Naše služby

ZÁKLADNÍ OBLASTI REGIONÁLNÍCH KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB,
které nabízí oddělení regionálních služeb (ORS) Knihovny Jana Drdy v Příbrami zdarma, v rámci plnění regionálních funkcí dle knihovního zákona(257/2001 Sb., v platném znění).

 

   Od roku 2005 Středočeský kraj díky zákonu č.1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, podporuje činnosti knihoven v celém kraji. Zřizuje Středočeskou vědeckou knihovnu a finančně zajišťuje regionální funkce pověřených knihoven.

 

   Středočeská vědecká knihovna v Kladně přenáší na pověřenou knihovnu Knihovnu Jana Drdy v Příbrami výkon regionálních funkcí v  rozsahu stanoveném v souladu s "Koncepcí podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje" schválenou usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 57-6/2005/ZK ze dne 19. 9. 2005 a na základě  " Smlouvy o přenesení regionálních funkcí"  v těchto standardech:

 

 • poradenská a konzultační činnost, plánovací a rozborová činnost,
 • vzdělávání knihovníků, semináře, porady,
 • zpracování výměnného fondu Středočeského kraje,
 • práce s výměnným fondem Středočeského kraje

   Knihovna Jana Drdy v Příbrami obsluhuje, prostřednictvím oddělení regionálních služeb, 15 profesionálních knihoven a 141 neprofesionálních knihoven (viz adresář na webu). Tyto veřejné knihovny, zřizované městy, městysy a obcemi, jsou na území bývalého okresu Příbram, část knihoven se nachází na okrese Beroun a část na okrese Praha-západ.

 

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

pomoc s administrativním vedením knihovny, které odpovídá doporučením o vedení evidencí ve veřejné knihovně a je určena  pracovníkům profesionálních a neprofesionálních knihoven a jejich zřizovatelům

informace o nových trendech z oboru knihovnictví;

pomoc při zpracování plánů rozvoje, koncepcí a rozborů činnosti;

pomoc při zpracování projektů a grantů;

pomoc s budováním knihovních fondů; zabezpečit i odbornou pomoc při případné  aktualizaci a revizi knihovního fondu.

zprostředkování meziknihovní  služby (MS)

pomoc knihovnám při shromažďování a evidenci údajů o činnosti knihovny (statistické údaje)

pomoc knihovnám při výběru vhodné výpočetní techniky a knihovnických programů (softwaru pro automatizované knihovnické služby - AKS) tak, aby byl náš region kompatibilní


VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ SEMINÁŘE A PORADY


Garantuje SVK v Kladně ve spolupráci s oddělením regionálních služeb KJD Příbram.
Cílem je zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků profesionálních a neprofesionálních knihoven Středočeského kraje. 
Formy:

 • vzdělávací akce
 • porady
 • nabídka a realizace seminářů, přednášek, přednáškových cyklů a modelových seminářů pro jednotlivé odborné profese v knihovnách – garant SVKK
 • nabídka a realizace kvalifikačních kurzů Knihovnického minima pro pracovníky bez odborného vzdělání – garant SVKK
 • nabídka a realizace kurzů počítačové gramotnosti (v rozsahu ECDL, tzv. řidičák na počítač) – garant SVKK
 • nabídka a realizace dalších kvalifikačních a rekvalifikační kurzů pro pracovníky profesionálních knihoven bez odborného vzdělání a začínající nové pracovníky
 • samostudium oborového časopisu Čtenář (předplatné, elektronická podoba), elektronického časopisu Ikaros a dalších odborných materiálů)

  Normou je 4 hodiny/1 rok pro pracovníka neprofesionální knihovny, 10 hodin/1 rok pro pracovníka profesionální knihovny.

 

VÝMĚNNÝ KNIHOVNÍ FOND, ZABEZPEČENÍ JEHO DISTRIBUCE A CIRKULACE


Cílem je zajistit průběžné doplňování vlastních fondů knihoven o doplňující soubory knih, které se budou půjčovat knihovnám na určitou, předem dohodnutou dobu ( obvykle na 6 měsíců). Soubory budou obsahovat aktuální a odborně knihovnicky zpracovanou literaturu (tedy včetně pomocného evidenčního aparátu, jako jsou knižní lístky pro evidenci výpůjček). Knihy budou doručovány zdarma přímo do knihoven, rovněž jejich vrácení je součástí služby. Standardem je zapůjčení 2 výměnných souborů ročně každé obsluhované knihovně.

 

POVĚŘENÉ KNIHOVNY

Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Knihovna Jana Drdy Příbram
Knihovna města Mladá Boleslav
Městská knihovna Benešov
Městská knihovna Kutná Hora

 

mapa regionu