Vyhlášení dotačních programů VISK a K21 na rok 2022

Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů
vyhlašuje pro rok 2022 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK - více zde https://visk.nkp.cz/

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21 - více zde https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

UZÁVĚRKA 10. PROSINCE 2021

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html
Bližší informace: Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,4,5,6,7,8,9)
Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3, K21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 1,3)