Knihovny od 1. 9. 2021

Provoz knihoven a dalších zařízení a aktivit od 1. 9. 2021:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021-do-odvolani.pdf

Ve všech případech platí, že ve vnitřních prostor je povinnost nosit respirátor (pokud není stanovena výjimka)

 BOD I.1 - Základní provoz knihoven, tj. výpůjční, informačních, kopírovací a podobné služby se nemění. V novém nařízení je kladen větší důraz na větrání:

Provozovatel knihovny

 • rozestupy 1,5 m, maximálně jedna osoba na 10 m2.
 • zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory, 

BOD I.10 - Provoz muzeí, galerií, výstavních prostor

 • dodržovat rozestupy 1,5 metru,
 • pro skupinové prohlídky o celkovém počtu do 20 osob nejsou stanovena žádná omezení,
 • Při vyšším počtů osob musí provozovat kontrolovat účastníky dle Bodu I.16, zda jsou osoby očkovány, prodělali covid nebo mají negativní test.

BOD 11 - Provoz zařízení poskytujících zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,

 • neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1000 osob ve vnitřních prostorech nebo 2000 osob ve vnějších prostorech,
 • vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření,
 • kontrolovat účastníky dle Bodu I.16, zda jsou osoby očkovány, prodělali covid nebo mají negativní test.

BOD 12 - Podmínky koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě

 • v případě účastníků do 20 osob nejsou stanoveny žádné podmínky,
 • v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) musí všichni diváci splňovat podmínky podle bodu I/16, tj. kontrolovat účastníky dle Bodu I.16, zda jsou osoby očkovány, prodělali covid nebo mají negativní test,
 • v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných diváků, musí 3000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu diváků nad 3 000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm. c) nebo d) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a) nebo b),
 • organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16, kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat
 • vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

BOD 13 - konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy

 • v případě účastníků do 20 osob nejsou stanoveny žádné podmínky
 • počet účastníků nad 20 osob nejvýše 1 000 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 2 000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech;
 • organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat

Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo hygienikem.