VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH ŘÍZENÍ VISK A KNIHOVNA 21. STOLETÍ NA ROK 2020

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven
vyhlašuje pro rok 2020 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 1, VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podporana nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven - VISK

2) dotační řízení Knihovna 21. století - K 21

Více informací naleznete zde: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-visk-a-knihovna-21-stoleti-na-rok-2020-2237.html

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana
https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html">https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html
 
VISK též na:
https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni
Knihovna 21. století též na:
https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Bližší informace:                                                               
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)
Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3, K 21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 1,3)

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2019 !!!