Vyhlášení 2. kola výběrového dotačního řízení VISK 3

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven
vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí
ve 2. kole výběrového dotačního řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

!!! Uzávěrka: 31. května 2019 !!!

 

Program Veřejné informační služby knihoven – VISK
VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
VISK 3 - Informační centra veřejných knihoven
Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
https://www.mkcr.cz/
VISK též na: https://visk.nkp.cz/ 
Bližší informace: Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1)
                              Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3)
           PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627